Het Convenant Brandveiligheid in de Zorg brengt partijen samen

Leeyanne dobben | projectleider
Edwin speijk | Toezichthouder Bouw en Brandveilig

“Belangrijk is dat het proces van brandveiligheid goed geborgd is in het beleid van een organisatie”

In 2016 hebben in de regio Amsterdam zorginstellingen, Brandweer Amsterdam Amstelland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Amsterdam het Convenant Brandveiligheid in de Zorg ondertekend. Het doel hiervan is om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen de brandveiligheid binnen zorginstellingen te verbeteren. Naar aanleiding van dit Convenant is het Amsterdam UMC, locatie VUmc het project Brandveilige Zorg gestart. Om succesvol invulling te geven aan dit project heeft het VUmc Altavilla B.V. ingeschakeld als adviseur op brandveiligheidsgebied. In dit interview zijn we in gesprek met Leeyanne Dobben, projectleider vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, en Edwin Speijk Toezichthouder Bouw en Brandveilig gebruik eveneens werkzaam bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij vertellen vanuit hun viewpoint over de uitvoering, samenwerking en successen met betrekking tot het gezamenlijk realiseren van dit project bij het VUmc.

Het convenant brengt verbetering op meerdere fronten

Vanuit het VUmc is een team van professionals aangesteld die het project Brandveiligheid in de Zorg uitvoert. Dit team bestaat uit Jack Smit (inmiddels gepensioneerd), veiligheidskundige van het VUmc, Ronald Neutel, projectleider en Maarten de Groot, brandveiligheidsadviseur bij Altavilla. Namens het VUmc heeft dit team een actieve samenwerking opgezet met partijen zoals omgevingsdienst en de brandweer. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een advies en de uitrol van de implementatie van een hogedrukwatermistinstallatie binnen verschillende, met name verpleegafdelingen van het VUmc. Het convenant en deze nieuwe samenwerking kende hobbels en uitdagingen, maar heeft vooral ook geleid tot verbeteringen voor toekomstige brandveiligheidsprojecten.

Nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen

Het doel van het convenant is om gezamenlijk verbetering aan te brengen in brandveiligheid. Leeyanne: “Belangrijk is dat het proces van brandveiligheid goed geborgd is in het beleid van een organisatie, ook op bestuurlijk niveau. Met die insteek is er een andere samenwerking ontstaan, waarin de brandweer bijvoorbeeld een adviesrol heeft ingenomen. Waar vóór het convenant partijen zoals gemeente, omgevingsdienst, brandweer en zorginstellingen nog niet volledig op elkaar afgestemd waren, is dat vandaag de dag wel het geval”.

Van regel- naar risicogericht

“Er is een duidelijk verschil tussen de reguliere werkwijze met betrekking tot het monitoren van de brandveiligheid en de manier waarop dit in het convenant is vormgegeven”, vertelt Leeyanne. “De reguliere werkwijze is gericht op handhaving. Dit houdt in dat een Toezichthouder Bouw en Brandveilig gebruik, zoals Edwin, enkele keren per jaar het ziekenhuis bezoekt en een controle uitvoert op basis van een lijst met brandveiligheidspunten die een overzicht met verbeterpunten oplevert”. Edwin vult aan: “De reguliere werkwijze is gebaseerd op een gebruiksvergunning per bouwdeel. Dit is dus regelgericht. Het convenant is juist risicogericht. Wanneer je risicogericht naar een pand kijkt dan gaat de aandacht direct naar de probleempunten en de bijbehorende risico’s. Hierdoor kan een veel realistischer beeld worden gevormd over de brandveiligheid van het ziekenhuis”.

Edwin: “Waar ik eerst op basis van een tekening door een ziekenhuis liep, beoordeel ik nu hoe een bouwdeel wordt gebruikt en wat daar de risico’s of probleempunten zijn. Nu kan ik beter en efficiënter een oordeel vormen over hoe de brandveiligheid van het een ziekenhuis ervoor staat”.

Eén aanspreekpunt

In het kader van het project Brandveilige Zorg hebben Altavilla en het VUmc een plan van aanpak en strategie uitgewerkt met het voorstel hoe de brandveiligheid vanuit een risicogericht oogpunt verbetert zou kunnen worden. Dit plan is gepresenteerd bij Leeyanne en Edwin van de omgevingsdienst en vanaf dat moment is er een nauwe samenwerking ontstaan.

“Het VUmc en Altavilla namen hierin het voortouw. Hoewel het een complex proces was, merkte ik dat er steeds kortere lijnen ontstonden. Ook heeft het qua samenwerking en organisatie meerdere voordelen opgeleverd. Voorheen was het moeilijk om één aanspreekpunt te hebben, dat is nu wel gelukt”, aldus Leeyanne.

Brandveiligheid op de agenda

Edwin beschouwt dit laatste ook als één van de ‘wins’ van het project: “We zijn nu meer in contact met het VUmc, Altavilla en andere betrokken partijen. Het VUmc is vrij snel na de eerste gesprekken aan de slag gegaan met de uitrol en uitvoering van het plan. Dit hebben zij heel goed gedaan. Voorheen liep ik door het gebouw en konden sommige vragen niet beantwoord worden. Nu zitten we met verschillende disciplines aan tafel en is het inzichtelijk welke keuzes er gemaakt dienen te worden. Dit laat zien dat het thema brandveiligheid binnen de organisatie op de agenda staat”.

Alle experts vertellen ieder over de uitvoering, samenwerking en successen met betrekking tot het gezamenlijk realiseren van dit project bij het VUmc. Deze gezamenlijke visie en inzet heeft de brandveiligheid in de zorg naar een hoger niveau gebracht.

Ronald Neutel

Projectmanager VUmc


Lees het complete verhaal van Ronald Neutel

Lees meer »

Jack Smit

Veiligheiskundige VUmc


Lees het complete verhaal van Jack Smit van VUmc

Lees meer »

Ook een vraag over bouwmanagement voor Altavilla?
Neem contact met ons op
Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla