VBE seminar 2017, een groot succes!

Ieder jaar orga­ni­seert VBE (Verenigde Brandveiligheid Experts) een semi­nar voor haar leden en voor ande­re geïn­te­res­seer­den. Afgelopen woensdag vond dit jaarlijkse seminar plaats met als thema ‘Trends en ontwikkelingen’. Onze collega Maarten de Groot (tevens voorzitter van VBE) heeft deze dag mede gestalte gegeven.

VBE Seminar 2017

Hoe ziet brand­vei­lig­heid er uit over 10 jaar? En hoe moe­ten gebouw­ge­brui­kers en brand­vei­lig­heids­spe­ci­a­lis­ten zich voor­be­rei­den op de toe­komst? Deze vra­gen ston­den cen­traal tij­dens het VBE semi­nar Trends & Ont­wik­ke­lin­gen, dat dit jaar is gehou­den bij het Insti­tuut voor Fysie­ke Vei­lig­heid (IFV) in Arn­hem.

Alle 11 sprekers en de dagvoorzitter wis­ten de ruim 160 aan­we­zi­gen te boei­en met hun visie op de (brand)veilige toe­komst. Seri­eu­ze onder­wer­pen, maar met humor gebracht.

Wilt u meer weten over wat VBE allemaal organiseert? Bekijk dan de website: www.v-b-e.nl

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla